Storczyk kukawka Orchis militaris

Storczyk kukawka, Orchis militaris.