VictorYushchenkoWilhelmMolterer

Victor Yushchenko, WilhelmMolterer. Zdjęcie archiwalne.