Uniwersytet Stanforda z lotu ptaka. Klastry

Uniwersytet Stanforda z lotu ptaka. Foto: Wikipedia.